GISTNU
Product Development Consultancy Service Research Training

"Product with a spirit of service"

เลือกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

" PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"


TRAINING


GISTNU FOR YOUTH

- ค่ายนักภูมิสารสนเทศ GIST CAMP

- วัน GISTDA : GISTDA DAY

- การแข่งขันทักษะด้านภูมิสารสนเทศ

GISTNU FOR EDUCATION

- การผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานผ่านโปรแกรม Google Earth

- การใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

GISTNU FOR PROFESSIONAL

- Desktop GIS

- Mobile Mapping Application

- Web Mapping Application

- Spatial Database

PRODUCT DEVELOPMENT

GIS DATA

Web Map Service

MOBILE

APPLICATION

GIS DATA

1. ข้อมูล GIS พื้นฐาน เช่น ขอบเขตการปกครอง ที่ตั้งหมู่บ้าน สถานที่สำคัญ เป็นต้น

2. ข้อมูล GIS อื่น ๆ เช่น จัดทำจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม และจัดทำจากข้อมูลสถิติ

3. ข้อมูล GIS จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่เหมาะสมตั้งโรงงาน เส้นทางเหมาะสมขนส่งสินค้า เป็นต้น

Web Map Service Technology สถาปัตยกรรมระบบ

• PostgreSQL/PostGIS ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

• GeoServer และ MapServer ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ WMS และ WFS

• GeoWebCache และ MapProxy เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ

• OpenLayers และ GeoExt เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์

• Leaflet และ Bootstrap เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่รองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ม

SERVICE Area

พื้นที่ผู้ร่วมงาน

หน่วยงานที่เคยร่วมงานกับเรา

Contact With Me

"สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร" "Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region, Naresuan University"

ที่ตั้ง
ชั้น 4 ตึก A
อาคารมหาธรรมราชา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707
โทรสาร 055-968807
Website: http://www.cgistln.nu.ac.th
E-Mail : cgistln@nu.ac.th

Find Us