โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จ.พิษณุโลก

แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ผ่านมาไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากมักมีลักษณะแบบ Top Down จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้น อันส่งผลทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ จนท้ายที่สุดทำให้ขาดการยอมรับและเกิดความขัดแย้งต่อการดำเนินโครงการ ต่อมาจึงเกิดแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำบนแนวคิด “จากพื้นที่สู่นโยบาย (Bottom Up)” โดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ