วันอบรม :

ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561


ระยะเวลา :

3 วัน (18 ชั่วโมง) อบรมเต็มวัน 09:00 – 16:00 น.


เนื้อหาหลักสูตร :

> การสร้างเกมส์และแบบฝึกหัดจาก Google Earth สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
> การสำรวจโลกด้วย Google Earth
> กิจกรรมสำรวจภาคสนามด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน
> การพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน และแสดงข้อมูลแบบแผนที่ออนไลน์


สถานที่อบรม :

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

> สร้างเกมส์และแบบฝึกหัดแนวใหม่
> ใช้สมาร์ทโฟน สำหรับการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
> สามารถพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน และแสดงข้อมูลแบบแผนที่ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย


About us About us About us About us

เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ที่สนใจ
รวมถึงอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์ โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ใช้โปรแกรม Google Earth
สำหรับผลิตสื่อการสอน รวมถึงการสร้างกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
เพื่อเสริมบรรยากาศให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ


ค่าลงทะเบียน :
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มีนาคม 2561

2,900 บาท/คน

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • คู่มือประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • ประกาศนียบัตร (เมื่อเข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • พิเศษ รับเสื้อ Limited Edition
 • บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 857-0- 09846-4

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน :

1. ลงทะเบียนออนไลน์ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/reg.php หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 055-968807
2. ชำระเงิน
แบบที่ 1 : มัดจำ (รับสิทธิ์จองที่นั่งอบรมก่อน)

รุ่น ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 1,900 บาท
1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนมาภายในวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำในทุกกรณี


แบบที่ 2 : ชำระเงินเต็มจำนวน 2,900 บาท (รับสิทธิ์ยืนยันที่นั่งอบรมทันที)
รุ่น ชำระค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มีนาคม 2561

3. เมื่อชำระเงินทุกครั้ง ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหลักสูตร มาที่ gistnu.training@gmail.com ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน
4. ตรวจสอบสถานะและรายชื่อได้ที่ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/reg.php


หมายเหตุ : โปรดอ่าน !

1) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งก่อนวันจัดอบรม 10 วัน
และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณีหากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้
2) เราจะนับยอดผู้สมัครจากผู้ชำระเงินใน แบบที่ 1 และ 2 ก่อน
หากมีจำนวนผู้สมัครโอนเงินมาเต็มที่นั่งก่อนวันปิดรับสมัครที่กำหนดไว้ เราจะปิดรับสมัครทันที
3) การออกใบเสร็จ จะออกให้เฉพาะคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น
4) เมื่อมัดจำแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อคนมานั่งอบรม จะออกใบเสร็จเป็นชื่อของคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น

"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"