ข้อมูลการติดต่อ
      สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
      Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region, Naresuan University


      ชั้น 4 ตึก A
      อาคารมหาธรรมราชา
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


      โทรศัพท์ 055-968707
      โทรสาร 055-968807
      Website: http://www.cgistln.nu.ac.th
      E-Mail : cgistln@nu.ac.th
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงาน