ผลงานชื่อ “สื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ เรื่อง “ลักษณ์ รักษ์ ประเทศไทย”

โดย : นางสาวปาริชาติ ฉวีวงศ์
นิสิตฝึกงาน สาขา : ภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนผลงานโดย สถานภูมิภาคเทคโลโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร