ผลงานชื่อ “สื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ เรื่อง “กล้วย”

โดย : นายโชคชัย ถมทอง
นิสิตฝึกงาน สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สนับสนุนผลงานโดย สถานภูมิภาคเทคโลโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร