ผลงานชื่อ “สื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ เรื่อง “ข้าว พืชเศรษฐกิจไทย”

โดย : นายวิษณุ ทองหล่อ
นิสิตฝึกงาน สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนผลงานโดย สถานภูมิภาคเทคโลโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร