ผลงานชื่อ “สื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ เรื่อง “เรื่องของเขา”

โดย : นายวายุ ภูหลง
นิสิตฝึกงาน สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนผลงานโดย สถานภูมิภาคเทคโลโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร