ผลงานชื่อ “สื่อการเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ เรื่อง “ชาติพันธุ์ริมฝั่งแม่น้ำโขง”

โดย : นายอนุพงษ์ บุญเพ็ชร
นิสิตฝึกงาน สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนผลงานโดย สถานภูมิภาคเทคโลโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร