เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น “GIST Surveyor”

 

ข้อมูลท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่แสดงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่นในพื้นที่นั้น เช่น วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่า และเป็นมรดกแก่ชุมชน ในการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นจะมีประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้เพื่อจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาระบบสารณูปโภคชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการจัดระเบียบข้อมูลในท้องถิ่นให้อยู่ใน ระบบภูมิสารสนเทศ และเป็นการเก็บข้อมูลให้คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำข้อมูลเชิง พื้นที่โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดู นำเข้า ปรับปรุง สืบค้น และสั่งพิมพ์ข้อมูลแผนที่ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และยังเป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากฟรี แวร์ (Freeware) จึงไม่มีต้นทุนอันเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตนเอง
 • เยาวชนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและนำไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่น

ในปีการศึกษา 2559 

ร่วมกับหน่วยงาน

 • องค์กํารบริหํารส่วนตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง
 • สภาองค์กรชุมชนตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 • สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงกลาง
 • ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

สถานที่จัดโครงการ ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ข้อมูลชุมพัฒที่พัฒนาขึ้น

 • สถานที่สําคัญ
 • ภูมิปัญญา
 • ขอบเขตป่าชุมชน
 • แหล่งน้ํา
 • ระบบส่งน้ําอ่างน้ําอ้อ
 • ระบบส่งน้ําอ่างน้ํายอน

 

ในปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงาน

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่จัดโครงการ ณ บ้านดอกจำปี หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้

 • เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตนเอง
 • เยาวชนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามพื้นที่ปลูกต้นค้อของชุมชน และนำไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่น

ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงาน

 • โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สถานที่จัดโครงการ ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้ง

 • เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ป่าไม้ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านโปรแกรม Google Earth นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บพิกัดและศึกษาความสำคัญของป่าชุมชน แนวกันไฟ และฝายชะลอน้ำ จากปราชญ์ชุมชน ซึ่งฐานข้อมูลที่จัดทำได้ในครั้งนี้ได้ให้ อบต.เปือ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป