โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระดับอุดมศึกษา (GIST Delivery)”

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้จัดโครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระดับอุดมศึกษา (GIST Delivery)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ และ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้สำหรับการฝึกงานหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

การดำเนินโครงการ

ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับ 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • วิชาการจัดการตัวเองของชุมชน สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
  • วิชาการจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบการอบรมจะเป็นการถ่ายทอดผสมผสานกับภาคปฏิบัติการ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) เรียนรู้ทฤษฎีและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการใช้เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม 2) เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเครื่องจีพีเอส และ 3) การนำเข้าและจัดการข้อมูลที่ได้จากภาคสนามให้ออกมาในรูปแบบของ Google Earth รวมทั้งการแสดงผลแผนที่ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Qgis

ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ
  • ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการใช้โปรแกรม Google Earth สำหรับการผลิตสื่อ เพื่อให้นิสิตจากภาคนิเทศศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะมาร่วมกิจกรรม GIST Audition ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ในการผลิตสื่อเพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไป

โดยคณะหรืออาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ให้ทางสถานภูมิภาคฯ ไปอบรมให้สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการได้ที่ >> https://goo.gl/mHKHfF