โครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสนเทศ” (GIST CAMP)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนทางหนึ่งในการเผยแพร่และเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยที่ยัง จำเป็นต้องมีการอบรมเผยแพร่ไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เยาวชนนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ สถานภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง จึงเห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ เยาวชนและครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนครูและนักเรียนสามารถสร้างผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและสร้างความตระหนักถึงการนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาและจัดทาสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชนให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้
  • เพื่ออบรมให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอนเพื่อยกระดับการสอนในชั้นเรียน
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคดิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับ นักเรียน และนักศึกษาอย่างกว้างขวาง

พื้นที่เป้าหมาย

  • โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด และจังหวัดน่าน

 

Time Line