โครงการประกวดการเขียน Script และ Stoyboard ในหัวข้อ “Map of Everything”
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ใจรักด้านการตัดต่อวีดิโอ และชื่นชอบในแผนที่ เข้าร่วมโครงการ GIST Audition 2017 เพื่อค้นหาตัวแทนระดับภูมิภาคที่จะเข้าร่วมประกวดผลิตภูมิสารสนเทศในระดับประเทศ


วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เงือนไขการสมัคร :
แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องประกอบด้วย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 3 คน
2. คุณครูที่ปรึกษา 1 คน
3. หัวเรื่องที่ต้องการส่งเข้าประกวด
4. Clip VDO นำเสนอทีมตัวเองและไอเดียในการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “Map of Everything” ไม่เกิน 5 นาที

หมายเหตุ :
1. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ทีม
2. คุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลได้มากกว่า 1 ทีม
3. แต่ละทีมที่เข้าร่วมจะมีนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการแข่งขัน
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขคภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลทีมที่จะได้เข้าร่วมโครงการวันที่ 3 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ : www.goo.gl/rZoDwN

ส่งใบสมัครพร้อมแนบ Clip VDO ได้ที่ email : cgistln@nu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-968707