เพิ่มข้อความในสไลด์ 1

การเรียนรู้เริ่มต้นจากการสังเกตุ

เพิ่มข้อความในสไลด์ 2

เติมการเรียนรู้ด้วยสื่อภูมิสารสนเทศ

เพิ่มข้อความในสไลด์ 3

สู่การแข่งขันในระดับประเทศ

เพิ่มข้อความในสไลด์ 4

สู่การแข่งขันในระดับประเทศ