เปอร์เซ็นต์ของประชากรอายุ 18 ปี ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

  • จากข้อมูลจำนวนประชากรอายุ 18 ปี เฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 10,000 คน มี 22 จังหวัด โดยกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ (ในกรอบสีฟ้าดังแสดงในภาพ 1) ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนประชากรอายุ 18 ปี มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (81,067 คน) แต่เมื่อคำนวณร้อยละจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เฉลี่ย 5 ปี เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 18 ปี เฉลี่ย 5 ปี ในปีเดียวกัน พบว่า ถึงแม้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรอายุ 18 ปี มากที่สุดแต่เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตใหม่แล้วคิดเป็นร้อยละเพียง 0.16 เท่านั้น เช่นเดียวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน 10 จังหวัดแรกที่มีร้อยละของประชากรอายุ 18 ปี เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สุด ได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 9.14) รองลงมา ได้แก่ พิจิตร (ร้อยละ 5.6) สุโขทัย (ร้อยละ 5.05) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 4.9) กำแพงเพชร (ร้อยละ 4.25) แพร่ (ร้อยละ 3.35) เพชรบูรณ์ (3.07) นครสวรรค์ (ร้อยละ 2.81) อุทัยธานี (ร้อยละ 2.67) และพะเยา (ร้อยละ 2.59) ตามลำดับ

MT5-1

ภาพ 1 ร้อยละเฉลี่ย 5 ปี ของจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 18 ปี ในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558)

การเพิ่มลดของจำนวนประชากรอายุ 18 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า

  • จากการประมาณการจำนวนประชากรอายุ 18 ปี ในปี พ.ศ. 2568 โดยคาดการณ์จากจำนวนประชากรอายุ 8 ปี ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เมื่อทำการแบ่งช่วงการเพิ่มลดของจำนวนประชากรในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยเทียบกับจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2558 ประชากรเกือบทุกจังหวัดมีจำนวนลดลง ยกเว้นสตูลกับกระบี่ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น สำหรับกรุงเทพมหานครแม้ในปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนประชากรมากที่สุด (60,576 คน) แต่จะเห็นได้ว่ามีการลดลงของจำนวนประชากรมากที่สุดด้วย ในขณะที่จังหวัดส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีประชากรวัยการศึกษาลดลงเช่นกันโดยเฉพาะใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ซึ่งมีการลดลงของจำนวนประชากรค่อนข้างมาก (ช่วงลดลง 4,001 คน ถึง 6,000 คน) ดังแสดงในภาพ 2

MT5-2

ภาพ 2 การเพิ่มลดของจำนวนประชากรอายุ 18 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568)

คาดการณ์จำนวนประชากรอายุ 18 ปี ที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรในอีก 10 ปีข้างหน้า

  • เมื่อคำนวณจำนวนประชากรอายุ 18 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ที่ได้จากการประมาณการในปี พ.ศ. 2558 เทียบกับร้อยละจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) เพื่อคาดการณ์จำนวนประชากรอายุ 18 ปี ที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรในอีก 10 ปีข้างหน้า พบว่า มหาวิทยาลัยจะมีนิสิตใหม่จากทุกจังหวัดเช่นเดิม โดยจังหวัดที่จะมีจำนวนประชากรเข้าเรียนมากที่สุด 10 อันดับแรกตามลำดับ (ในกรอบสีฟ้าดังแสดงในภาพ 3) ได้แก่ พิษณุโลก (682 คน) เพชรบูรณ์ (307 คน) กำแพงเพชร (293 คน) นครสวรรค์ (284 คน) พิจิตร (273 คน) สุโขทัย (256 คน) ตาก (166 คน) อุตรดิตถ์ (153 คน) แพร่ (100 คน) และกรุงเทพมหานคร (97 คน)
  • เมื่อทำการแบ่งช่วงการเพิ่มลดของจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในอีก 10 ปีข้างหน้าโดยเทียบกับจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า พิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนิสิตมากที่สุดแต่จะเป็นจังหวัดที่มีจำนวนนิสิตใหม่ลดลงมากที่สุดด้วยเช่นกัน สำหรับจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนิสิตใหม่เพิ่มขึ้น มี 14 จังหวัด โดยกระจายอยู่ทั่วประเทศยกเว้นในภาคเหนือ และจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนิสิตใหม่คงที่ มี 9 จังหวัด จะเห็นได้ว่าถึงแม้พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีจำนวนนิสิตใหม่ลดลงมากที่สุดแต่ก็ยังเป็นฐานจำนวนนิสิตใหม่ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพ 3
  • หากภายใต้สมมุติฐานว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรอายุ 18 ปี ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรยังคงที่ดังค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีประชากรจากทุกจังหวัดของประเทศเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,578 คน เท่านั้น ในขณะที่สถิติรับเข้าเฉลี่ย 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) คือ 4,475 คน ซึ่งหมายความว่าในอีก 10 ปีข้างหน้ามีโอกาสที่นิสิตจะมีจำนวนลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

MT5-3

ภาพ 3 การเพิ่มลดของจำนวนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปีการศึกษา 2568)

บทความโดย วันชนะ จูบรรจง

 

M5