การเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปี 1) ที่เข้ามาศึกษาต่อในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

  • จากข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 จำนวนนิสิตใหม่ลดลง 121 คนหรือ 2.39% แม้ 5 อันดับแรกของจังหวัดที่มีจำนวนนิสิตใหม่ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 คือ สตูล (1 คน, 100%) บึงกาฬ (9 คน, 81.8%) สมุทรสงคราม (4 คน, 80%) สระแก้ว (7 คน, 77.8%) และอุบลราชธานี (15 คน, 68.2%) แต่ 5 จังหวัดที่นิสิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ กำแพงเพชร (56 คน, 13.7 %) พิจิตร (49 คน, 13 %) อุทัยธานี (21 คน, 16.5 %) ชลบุรี (19 คน, 54.3 %) และนครสวรรค์ (18 คน , 4.2 %) ส่วนจังหวัด 5 อันดับแรกที่มีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ แพร่ (60 คน, 24.9 %) ลำปาง (43 คน, 30.7 %) อุตรดิตถ์ (25 คน, 9.8 %) สุโขทัย (21 คน, 5.4 %) และตาก (16 คน, 8.7 %) นอกจากนี้ยังพบว่ามีจำนวนนิสิตใหม่ที่มาคงที่ตลอดช่วง 2 ปีมานี้ คือ ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ เลย สมุทรปราการ หนองคาย และอำนาจเจริญ (แสดงดังแผนที่ 1)
  • เมื่อเทียบค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 จะเห็นว่าปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น 446 คนหรือ 9 % ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและตอนบน (แสดงดังแผนที่ 2) ซึ่งต่างกับข้อมูลปีการศึกษา 2559 เทียบกับปีการศึกษา 2558 ในแผนที่ 1 ที่มีจำนวนนิสิตใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่างลดลง

MT4.1

แผนที่ 1 ร้อยละนิสิตปีการศึกษา 2559 เทียบกับปีการศึกษา 2558

 

MT4.2

แผนที่ 2 ร้อยละนิสิตปีการศึกษา 2559 เทียบกับจำนวนเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา (2554 – 2558)

 

แนวโน้มการเพิ่มลดจำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปี 1)

  • เมื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แล้วใช้ค่าความชัน (b) มาจัดทำในรูปของแผนที่ เพื่อบอกแนวโน้มการเพิ่มลดนิสิตใหม่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึง 2559 พบว่าจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ยังคงมีแนวโน้มจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จังหวัดในภาคอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครและพะเยา (แสดงดังแผนที่ 3)

 

นิสิตใหม่ (ชั้นปี 1) มาจากไหนกันบ้างในช่วง 6 ปี

  • ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ก็ยังคงสามารถเจาะตลาดนักเรียนที่เข้ามาศึกษาได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ (แสดงดังแผนที่ 4)
    MT4.3

แผนที่ 3 แนวโน้มการเพิ่มลดจำนวนนิสิตในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 – พ.ศ.2559)

MT4.4

แผนที่ 4 จำนวนนิสิตใหม่เฉลี่ยในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559) แยกตามภูมิลำเนา

รายละเอียดระดับคณะและปีการศึกษาอื่นๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดสมุดแผนที่ได้ที่ http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/index.php/book หรือ เข้าดูได้ที่ระบบแผนที่ออนไลน์ http://www2.cgistln.nu.ac.th/student/

บทความโดย ชานนท์ กิจจารักษ์

M4