ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตช่วง4ปีที่ผ่านมา

  • จากสถิติตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึง 2557 บัณฑิตกระจายตัวทำงานทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใหญ่ๆ

เฉพาะบัณฑิตที่จบปีการศึกษา2557

  • บัณฑิตยังคงสามารถเจาะตลาดงานได้เกือบทั่วประเทศ ยกเว้น 6 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี และยะลา บัณฑิตส่วนใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 50) ทำงานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยมากกว่าเงินเดือนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 15,000 บาท มีจำนวน 10 คณะจากทั้งหมด 17 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคณะที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอีก 7 คณะ มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13,114 – 14,865 บาทซึ่งใกล้เคียงกับฐานเงินเดือนขั้นต่ำ บัณฑิตที่จบไปทำงานนอกภูมิลำเนาของตนเอง 65.2% หรือประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับที่ทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง โดยเป็นบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (72.2%) ทำงานนอกภูมิลำเนามากกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (68.7%) และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (58.0%)

MT1.1MT1.2

MT1.3MT1.4

รายละเอียดระดับคณะและปีการศึกษาอื่นๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดสมุดแผนที่ได้ที่ http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/index.php/book

บทความโดย ชานนท์ กิจจารักษ์

M1