จำนวนความสนใจของนักเรียนต่อคณะกลุ่มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร         

  • จากการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ จำนวน 6,655 คน จากโรงเรียน 62 แห่ง ใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พบว่า พิจิตรมีจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนจริงมากสุด จำนวน 146 คน รองลงมาสุโขทัย จำนวน 141 คน สำหรับในภาพรวมทุกจังหวัด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจเรียนคณะในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมาสนใจกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 31.21 และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 16.69 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนที่สนใจเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเป็นนักเรียนทั้ง 2 สาย ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลรวมกันร้อยละ 47.90 โดยนักเรียนที่สนใจเรียนกลุ่มสาขานี้จะต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น ดังแสดงในภาพ 1 และภาพ 2p1MT3

ภาพ 2 แผนที่จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนจริงในมหาวิทยาลัยนเรศวร

เปรียบเทียบคณะที่สนใจอันดับ 1 กับคณะที่สนใจเป็นอันดับ 2

  • ถ้าพิจารณาจำนวนนักเรียนที่สนใจอันดับ 1 พบว่า จากจำนวนนักเรียน 6,655 คน ถ้าพิจารณาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด จำนวน 1,194 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของนักเรียนทั้งหมด ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำนวน 575 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.64 และในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะพยาบาลศาสตร์มากที่สุด จำนวน 541 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.13
  • ถ้าพิจารณาจำนวนนักเรียนที่สนใจอันดับ 2 พบว่า จากนักเรียนกลุ่มเดียวกัน ถ้าในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด จำนวน 893 หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของนักเรียนทั้งหมด ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำนวน 367 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.51 และในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเรียนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนคณะสหเวชศาสตร์มากที่สุด จำนวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76
  • ถ้าพิจารณาคณะตามกลุ่มสาขาวิชาจากจำนวนนักเรียนที่สนใจมากที่สุด พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่สนใจเรียนเป็นอันดับ 1 จำนวน 1,194 คน นั้นนักเรียนจะสนใจเลือกเรียนอันดับ 2 ในคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 186 คน คณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 173 คน และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 165 คน ในจำนวนนักเรียน 575 คน ที่สนใจเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 1 จะเลือกคณะอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในสาขาอื่น) จำนวน 92 คน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 87 คน และคณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 71 คน คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่สนใจเรียนเป็นอันดับ 1 จำนวน 541 คน จะสนใจเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 116 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 104 คน และสหเวชศาสตร์ จำนวน 80 คน เป็นอันดับ 2 ดังแสดงในตาราง 2

p3
ดาว์นโหลดรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/images/Document/Report59/DreamNU.pdf

บทความโดย วันชนะ จูบรรจง
M3