จำนวนนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 ถึง 2558

  • ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนิสิตเข้าศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ เมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิต 5 ปี ของแต่ละจังหวัด พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิตเข้าศึกษามากสุดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิตมากที่สุด คือ 1,001 คน ตรงกันข้ามกับจังหวัดในภาคใต้ทุกจังหวัด ซึ่งมีช่วงค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิตเข้าศึกษา 1 – 9 คน อยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ดังแสดงในภาพ 1
MT2.1
ภาพ 1 แผนที่ค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิต 5 ปี รายจังหวัดที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เปรียบเทียบจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจากค่ามาตรฐาน (Z-Score) ซึ่งในที่นี้เปรียบเทียบ 2 รูปแบบ
f1

  • ผลการวิเคราะห์โดยเรียงลำดับจังหวัดตามจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี ของแต่ละจังหวัดจากมากไปน้อย พบว่า มีเพียง 16 จังหวัดเท่านั้นมีค่าเป็นบวก ซึ่งหมายความว่าจังหวัดเหล่านี้มีจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี มากกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะพิษณุโลกมีจำนวนนิสิตเข้าศึกษาเฉลี่ย 5 ปี มากที่สุด ดังแสดงในภาพ 2
su1
ภาพ 2 กราฟเปรียบเทียบค่ามาตรฐานเฉลี่ย 5 ปี ของแต่ละจังหวัด (Z1)

  • เมื่อพิจารณาจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี ของแต่ละจังหวัด เทียบกับค่าเฉลี่ยกลางของทุกจังหวัด พบว่า ภาคเหนือ 13 จังหวัด ยกเว้นแม่ฮ่องสอนและลำพูน มีจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี มากกว่าภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวนนิสิตเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี ในระดับมาก จำนวน 141 คน ดังแสดงในภาพ 3
MT2.2
ภาพ 3 แผนที่เปรียบเทียบจำนวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปี ระหว่างแต่ละจังหวัด
f2
  • ผลการวิเคราะห์โดยเรียงลำดับจังหวัดค่า Z2 จากมากไปน้อย พบว่า มี 48 จังหวัด มีค่าเป็นบวก ซึ่งหมายความว่าจังหวัดส่วนใหญ่ มีจำนวนนิสิตที่เข้าในปีการศึกษา 2558 มากกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิต 4 ปี ที่ผ่านมาของจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า สุพรรณบุรีมีจำนวนนิสิตที่เข้าในปีการศึกษา 2558 มากกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิต 4 ปี ที่ผ่านมามากที่สุด ที่เหลืออีก 29 จังหวัดมีค่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าจังหวัดเหล่านี้มีจำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนิสิต 4 ปี ที่ผ่านมาของจังหวัดนั้น ๆ ดังแสดงในภาพ 4
su2
ภาพ 4 กราฟเปรียบเทียบค่ามาตรฐานปี 2558 ของแต่ละจังหวัด (Z2)

  • เมื่อพิจารณาจำนวนนิสิตปีการศึกษา 2558 เทียบกับจำนวนนิสิตเฉลี่ย 4 ปี ของแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีจำนวนนิสิตลงลด โดยเฉพาะ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ปราจีนบุรี นนทบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสงขลา มีจำนวนนิสิตลดลงมาก สำหรับพิษณุโลกแม้จะมีจำนวนนิสิตลดลง ก็ยังสูงกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ในปีการศึกษา 2558 จังหวัดที่มีจำนวนนิสิตเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมามากที่สุด ได้แก่ สุพรรณบุรี และจังหวัดที่มีจำนวนนิสิตคงที่ ได้แก่ นครพนม ดังแสดงในภาพ 5
MT2.3
 ภาพ 5 แผนที่เปรียบเทียบจำนวนนิสิตปีการศึกษา 2558 กับจำนวนนิสิตเฉลี่ย 4 ปี แต่ละจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ 
http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/images/Document/Report59/DreamNU.pdfU.pdf

 

บทความโดย วันชนะ จูบรรจง

M2