“เดินทางปลอดภัย สุขกาย สบายใจ ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาปีใหม่ไทยที่ทุกคนในครอบครัวจะได้กลับบ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดเป็นช่วง 7 วันอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สถานภูมิภาค ฯ หวังให้ทุกท่านได้ระมัดระวังในการเดินทางช่วงสงกรานต์ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

จำนวนเฉลี่ยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2551 – 2557

  • ตลอดทั้ง 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บ 199,350 คน หรือเฉลี่ย 2,948 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีจำนวนผู้บาดเจ็บเฉลี่ยมากที่สุด คือ นครราชสีมา 1,290 คน รองลงมา คือ เชียงใหม่ 1,132 คน และ ขอนแก่น 897 คน ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บเฉลี่ยน้อยกว่า 100 คน มี 4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม 79 คน ระนอง 86 คน สตูล 94 คน และ บึงกาฬ 98 คน
  • ตลอดทั้ง 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 28,479 คน หรือเฉลี่ย 421 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มี 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 14 คน เชียงใหม่ 14 คน นครสวรรค์ 12 คน เพชรบูรณ์ 11 คน ขอนแก่น 10 คนเชียงราย 10 คน พิษณุโลก 10 คน และ นครปฐม 10 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเพียง 1 คน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท อำนาจเจริญ ตราด ระนอง พังงา ปัตตานี และ ยะลา ในขณะที่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เสียชีวิตเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดอยู่ในช่วง 6 – 11 คน แผนที่ 1 แสดงแผนที่จำนวนเฉลี่ยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมักเป็นจังหวัดใหญ่ ๆ ของแต่ละภาค

แผนที่ 1 จำนวนผู้บาดเจ็บเฉลี่ยและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2551 – 2557

ความชุกของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยแยกตามประเภทถนน

  • เมื่อวิเคราะห์ความชุกของอุบัติเหตุจากจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเทียบกับถนนแต่ละประเภทในรายจังหวัด ดังแสดงในแผนที่ 2 พบว่า
  • ถนนทางหลวง ที่มีความชุกของอุบัติเหตุบ่อยพบในนครราชสีมาและเชียงใหม่ รองลงมา คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ (เชียงราย) ภาคกลาง (นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ ลพบุรี) ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น และ บุรีรัมย์) ภาคตะวันออก (ชลบุรี) และ ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ สงขลา)
  • ถนนชนบท จังหวัดที่มีความชุกของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงอยู่ในภาคตะวันตก (เพชรบุรี และ กาญจนบุรี) ภาคกลาง (นครปฐม สุพรรณบุรีพระ และ นครศรีอยุธยา) และ ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และ จันทบุรี) รองลงมา คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และ บุรีรัมย์
  • ถนนในเมือง กรุงเทพมหานครมีความชุกของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
  • ถนนอื่น ๆ ในที่นี้หมายถึงตรอกซอกซอย กรุงเทพมหานครมีความชุกของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเขตปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ)

แผนที่ 2 ความชุกของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยตามประเภทถนน

แหล่งที่มาข้อมูล : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ