บทสรุปผู้บริหาร “การสำรวจความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสรุปข้อมูลที่หน่วยงานร่วมกับกองพัฒฯากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาของนักเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 จังหวัด ทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง จากนักเรียนจำนวน 6,655 คน

postdreamnu59

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ >> http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/images/Document/Report59/DreamNU.pdf

ม.นเรศวร ติดใน 15 มหาวิทยาลัยไทย ที่ผู้จ้างงานทั่วโลกพึงพอใจมากที่สุด

พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก ผลปรากฏว่า มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับจากการสำรวจครั้งนี้ 15 มหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ ที่ 10

121771858

อ้างอิงจาก 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016#sorting=2732657+region=+country=131+faculty=+stars=false+search=

และ http://www.dek-d.com/board/view/3664541/

เปิดตัว DreamNU

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กองพัฒนากลยุทธ์การตลาดจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูแนะแนว โดยได้รับเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวทิยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรครั้งนี้ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สื่อนวัตกรรมทำนายอนาคตลูกศิษย์ติด มน. DreamNU”
โดย DreamNU คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสำรวจและวางแผนหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดการระหว่าง Demand (จำนวนนักเรียนที่สนใจเรียน) และ Supply ( จำนวนรับเข้า) ที่สามารถสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ รวมถึงการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในรูปแบบกราฟ และแผนที่ภูมิสารสนเทศออนไลน์ โดย DreamNU นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มใช้งานระบบ DreamNU ได้ที่ >> www2.cgistln.nu.ac.th/DreamNU/
Apr002

Contine reading

เปิดตัว DreamNU v.1

เว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการอุปสงค์และอุปทานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้จากการสำรวจความสนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและต่างภูมิภาค

cover